Образователни неравенства и социални шансове - стратегически цели на реформата на българското средно образование и практически резултати

Предложеният изследователски проект изхожда  от базовата предпоставка, че целта на задължителното средно образование е да предостави равни шансове на всички ученици; предпоставка, през която се структурира масовото образование на модерната държава. Днес така структурираното задължително образование е в криза навсякъде по света и е изправено пред серия предизвикателства.

Първо, информационното общество предполага друг тип образователна програма, която не е фокусирана върху пасивното възпроизводство на знания, а върху рефлексията и разбирането на динамично променящия се свят, върху ориентацията в информационните потоци, върху въображението и активността. Второ, образованието трябва да се справи с предизвикателствата на глобалния свят и икономика, трябва да подготвя хора, компетентни за глобалния пазар на труда. Трето, населенията са станали подвижни отвъд държавните граници и фрагментирани отвъд големите колективни идентичности. Това предполага отваряне на образователните програми към различия, към интеркултурни взаимодействия, към интеграция на различни типове опит.

Тези предизвикателства  изискват реформиране на базовото образование и промисляне на визията какво означава качество на образованието в съвременния свят. Различните страни и различните училища в различна степен се справят с новите предизвикателства, а това увеличава образователните неравенства. Едновременно с този процес  се разгръща и пазар на образователни услуги извън структурата на публичното образование, който разнообразява образователните възможности на децата, но е в силна зависимост от икономическия и социален статус на семействата. Така се създава ситуация на непрекъснато диференциране и сегментиране на образователната сфера.

Предлаганият проект адресира едновременно два изключително значими въпроса, засягащи образованието, но и чрез него потенциала за стабилно социално-икономическо развитие: какво означава качество на масовото задължително средно образование в съвременната динамична транснационална ситуация; и възможно ли е образованието, и ако да, как, да осигури равни социални шансове на всички деца, независимо от техния произход и особености.

Цели и хипотези

Стратегическата цел на изследването е да провери доколко средното образование, така, както е структурирано след последните реформи в сферата и според новия закон, успява да гарантира равенството на жизнените шансове на всички ученици. Изследвания до сега показват, че до скоро средното образование успяваше не да гарантира равенство на шансове, а да възпроизвежда социални неравенства, превръщайки обучението на децата в зависимост от икономическия и образователен статус на семействата им, т.е. обричаше децата да възпроизвеждат социалния статус на родителите си. Питането ни днес е дали, след усилията по реформиране на сферата с ясно заявената цел ученикът да бъде поставен в центъра на образованието, са произведени условия и механизми, които да прекратят възпроизводството на неравенства и да дадат, необходимите за обществото като цяло, равни жизнени шансове на учениците.

Целта ни е да картографираме различните образователни възможности, които се предлагат на децата и да анализираме социалните условия, които водят до възпроизводство на неравенства, както и до разширяване на жизнените шансове. Именно затова планираме да проведем „модулно изследване”, в което през различни призми да анализираме типологично различни случаи на образователни възможности на задължителното средно образование.

А. Публични образи на образованието – модул 1

Изследователският модул си поставя за цел чрез дискурсивен анализ на медии и документи да интерпретира публичните образи и идеи за училищното образование и начините, по които те влияят на процесите в сферата.

Водещата ни хипотеза е, че се създават негативни образи на образованието, които подкопават доверието в него и блокират шансовете на училището да предоставя равни шансове от една страна, а от друга – кара родителите да инвестират в алтернативни форми на образование, за да гарантират жизнените шансове на децата си. Целта ни е да покажем как различни социални актьори през собствените си цели и интереси произвеждат съмнение в шансовете на училищното образование да предоставя равни жизнени шансове на учениците.

Б. В търсене на „качество” на образованието – модул 2

Този изследователски модул има за цел да анализира как и какво се конструира като „качество” на образованието. Припомняйки предпоставките на този проект, а именно, че основна функция на образованието е да гарантира равенство на шансовете, целта е да предложим „индикатори”, през които да се анализира „качеството”, разбирано като предлагане на еманципативни шансове на учениците. За да предложим различни/нови понятия за качество на образованието, този изследователски модул ще подложи на вторичен анализ проведените до сега изследвания върху качеството на образованието.

В. Карта на образователни шансове/неравенства – модул 3   

Целта на този изследователски модул е да картографира как и доколко училищното образование произвежда жизнени шансове или възпроизвежда социални неравенства. Хипотезата ни е, че при една и съща нормативна база, но в различни социални условия, едни училища ще разширяват жизнените шансове на своите ученици, а други – ще възпроизвеждат неравенствата и ще превръщат социалната позиция на родителите в социална съдба на децата им. За да проверим тази хипотеза ще проведем изследване на четири „отделни случая”, за да обхванем многообразието от образователни възможности дълбочинно. Ще бъдат избрани София и три типологично различни области (Северозападен като най-бедния регион, Южен централен като регион в растеж и Югоизточен като регион с големи контрасти и места с най-ниски резултати на НВО (Сливен), за да проверим влиянието и ефектите на множество фактори – етнос, икономическо развитие на населеното място, условия на живот, образователни услуги, големина и отдалеченост на населеното място. В рамките на всеки от избраните случая ще бъдат изследвани типологично различни училища.

Изследователските резултати от проекта ще бъдат публикувани в академични издания и представени на международни конференции. Екипът ще разработи и предложения за публични политики, основани на резултатите от проведените модулни изследвания, които ще подложи на обсъждания, както в локални семинари, така и в публичен дебат в София.