Facebook Logo
За нас | Автобиографии на екипа

АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име: Майя Димитрова Грекова

(ръководител на Изследователски център по социални науки)

Дата на раждане: 4 септември, 1954

Място на раждане: София

Националност: българска

Служебен телефон: +359 2 971 10 02 вътр. 353

Мобилен телефон: +359 885 855 499

E-mail: maya@sclg.uni-sofia.bg

 

НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ

 

2002: доктор на социологическите науки (тема: "Малцинство: социално конструиране и преживяване”).

1986: доктор (тема: “От обичай към право. Разрушаване на традиционната общност”)

1976: дипломиран философ (специализация социология) Софийски университет “Св. Кл.Охридски”

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

- Специалност Социология, Философски факултет, СУ:

от 2004: професор по социология – Социология на социалните общности, Макросоциални общности: етнически общности и малцинства (от 2010), Микросоциални общности: Аз и Другият (от 2011), изследователска практика Сравнителни етнокултурни изследвания (до 2008), Социология на етническите отношения (до 2008); Въведение в градските изследвания (от 2009 – МА програма „Градски изследвания”); „Общности в града” (от 2010 – МА програма „Градски изследвания”); Градът: пространство на различие (до 2011 – МА програма „Социологическа диагностика на съвременността”).

1995-2003: доцент по Социология – Социология на социалните общности; изследователска практика Сравнителни етнокултурни изследвания; Градът: пространство на различие (от 2002 – МА програма „Социологическа диагностика на съвременността”);

1986-1995: главен асистент – семинарни занятия по Социология на социалните общности, Обща социология, Социология на правото; лекции по Социология на социалните общности (от 1991); изследователска практика Сравнителни етнокултурни изследвания (от 1993).

- Магистърска програма „Социални изследвания на пола” към Философски факултет, СУ:

от 2005: Жените в малцинствата: наслагване на неравенства;

- Магистърска програма “Европеистика и социални науки” към Философски факултет, СУ:

2003-2006: Конструиране на културни идентичности;

2002-2005: Права на човека, права на малцинствата;

- Магистърска програма “Интеркултурни изследвания” към Философски факултет, СУ:

1995-2004: Социология.

- Катедра по етнология и социология, Пловдивски университет:

1997-2000: Социология на етническите общности.

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Дом за науките за човека, Париж (Франция), стипендия на MSH: април-май 2008; февруари-март 2003; януари-февруари 2002.

Факултет по Социология, Университета в Билефелд (Германия), стипендия на DAAD: юли-август 1996; август-септември 1991; ноември-декември 1990.

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

 

- „Рискови фактори за попадане в трафик и репродуктивни нагласи сред ромите в община Варна“, Националната комисия за борба с трафика на хора, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, консултант-социолог, 2012.

- „Изследване и методология за оценка на съществуващи местни политики в областта на здравеопазването, насочени към интеграция на ромското население – достъп и предоставяне на здравни услуги“, Институт „Отворено общество-София“, Фондация „Здравни проблеми на малцинствата”, Асоциация „Интегро”, експерт-социолог, 2011-2012.

- „Репродуктивни нагласи и поведение”, UNFPA, Българска асоциация за семейно планиране, експерт-социолог, 2011-2012.

- ‘Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century in Urban Management’ (ATRIUM), South East Europe Transnational Cooperation Program, member of scientific committee, 2011-2013.

- „Картография на изчезващата памет. Биографични портрети на рушащи се къщи от „стара” София”, Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител, 2011.

- „Оценка на ситуацията на ‘рискови общности’ в област Шумен“, УНИЦЕФ-България, Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“, експерт-социолог, 2011.

- ‘Religious Diversity and Secular Models in Europe – Innovative Approaches to Law and Policy’ (RELIGARE), Seventh Framework Program, member of the Bulgarian team, 2010-2013.

- „Преходът: Гласове, образи, памет”, Фонд „Научни изследвания” на МОМН (ДИД 02/1, 16.12.2009), член на екипа, 2009-2013.

- „Изследване параметрите на качеството на педагогическата работа в мултикултурна среда”, ръководител, към проект „Повишаване квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда” (Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”), изпълняван от Факултет по педагогика на СУ, 2009.

- „Културна карта на София“, Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, член на колектива, 2008

- „Националното като публичен репертоар”, Фонд „Научни изследвания” на МОН (ДОО2-106/15.12.2008), член на екипа, 2008-2012.

- „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”, Фонд „Научни изследвания” на МОН (INZ01/0109), ръководител, 2008-2012.

- „Мониторинг на процеса на образователна интеграция на деца и ученици от ромски произход (пилотен проект в Монтана и Кърджали)”, С.Е.Г.А., ръководител, 2008-2009.

- „Използването на анти-дискриминационните закони: пол и гражданство в мултикултурен контекст”, Седма рамкова програма, ръководител на българския екип, 2008-2010.

- „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите. Формиране на политика за справяне със здравните проблеми на национално, регионално и местно равнище”, ФАР БГ 2005. EuropaAid/122904/D/SER/BG, ключов експерт, 2008-2009.

- „Техническа помощ за изпълнение на проектни дейности и институционално изграждане по въпросите, свързани с етническите малцинства в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, PHARE BG 2005. EuropeAid/122330/D/SER/BG, ключов експерт, 2007-2008.

- „Малцинства в града. Роми в София: от изолация към интеграция” (Катедра Социология, „Изследователски център по социални науки”, финансиран от МОН), ръководител, 2007-2008.

- „Идентифициране на критичните за образователната десегрегация проблеми (проведено в три български града)” (Университетски център за интеркултурно образование с ромско гражданско участие), ръководител, 2007.

- “Социално включване – качествен анализ на търсените и предлагани инициативи за подобряване на грижите за деца до седемгодишна възраст”, Институт “Отворено общество”, София (Световна банка), 2006-2007.

- „Мониторинг на изпълнението на Национален план за действие – Десетилетие на ромското включване (проведен в шест български града)” (С.Е.Г.А.), ръководител, 2006-2007.

- "Подобряване на достъпа до здравни услуги на ромски жени и деца в селски райони" (МАТРА2), ЕКИП, експерт по вътрешен мониторинг и оценка, 2005-2008.

- "Съдържателна оценка на ефекта и устойчивостта на образователни проекти, финансирани от програма "Образователни политики" на Институт "Отворено общество" - София за периода 2003-2005 година", (Институт „Отворено общество” – София), ръководител на експертен екип, 2005-2006.

- "Експертно знание за публичните политики и академична промяна" (FP6-2004-ACC-SSA-2), Философски факултет, Софийски университет, ръководител на работна група, 2005-2007.

- “Нови изследователски полета и подходи в социологията (емпирични изследвания на докторанти)”, Институт “Отворено общество” – София, ръководител, 2004-2005

- “Интеграция на ромското население” (ФАР BG0104.01) – експерт по вътрешен мониторинг и оценка на подпроекта, изпълняван от Кеър-Интернешънъл България, 2005.

- “Вътрешни и външни граници: идентичност и различие (учебно сравнително българо-македонско изследване)”, ръководител на българския екип 2003 (HESP, “Иновативна социология”).

- “Градът от перспективата на местната администрация” – “Медиен образ на града”, ръководител, 2002-2003 (НИС на СУ; Фондация “Отворено общество”, София; MSH, Париж).

- “Иновативна социология (източноевропейски общества в преход)”, 2001 – 2004 (HESP).

- “Социалната интеграция на младите роми”, ръководител, 2000-2001 (Dialogue Development).

- “Интеркултурна комуникация и гражданско общество”, 1998-1999 (Phare-Democracy Project).

- “Сливен – един български град в навечерието на XXI век. Анализ на социални и етнически отношения и проблеми”, ръководител, I-ви и II-ри етап 1996-1997 (Фонд “Научни изследвания” на Софийски университет).

- “Националната идентичност в ситуация на преход: исторически ресурси”, ръководител, 1995-1996 (RSS/HESP N 609/1995).

- “Интеркултурното образование в България”, 1995-1996 (Phare-Democracy Project).

- “Модерният жизнен свят и европейската идентичност на българина”, 1991-1995.

- “Етнокултурната ситуация в България”, 1991-1993.

- “Социалното положение на журналистите”, ръководител, 1989.

- “Реализацията на абсолвентите на Софийски университет в социалната практика”, 1986-1987.

- “Всекидневни представи за професионална квалификация у работници и инженери”, 1985.

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

 

- „The names of Gypsy neighbourhoods in Bulgaria: how can you know that they are Gypsy?“, 11th International Conference on Urban History, Prague, 29 August-1 September 2012.

- „National and Urban in Sofia Mayoral Election Campaigns (2007 and 2011)“, International Seminar “The National as Public Repertoire”, Sofia, May 2012.

- „Фотографията: поглед отвън към незабелязваното“, международен семинар „Фотографията: глобален мит и локални измерения, София, ноември 2011.

- „Places Seen but Unnoticed: Two Bulgarian Cases”, Research Workshop „Traceable Cities“, Manchester, November 2010.

- „Децата от ромски произход в задължителното средно образование: интегрирани и сегрегирани училища”. Международна научна конференция „Критически изследвания на новите социални неравенства”, София, ноември 2008.

- "The City as Space of Difference: Roma in Socialist Sofia". Eighth International Conference on Urban History, Stockholm, August-September 2006.

- “Political Construction and Sociological Re-Construction of Minority”. Fifth International Symposium on Ethnic Identities and Political Action in Post-Cold War Europe, Xanthi, Greece, July 2003.

- “Турското малцинство в България: видимо и невидимо” – Немско-българска конференция “Турците в Германия и в България”, София, април, 2002.

- “Смисъл на действието и очакване: проблемът за малцинството” – Международна конференция “Макс Вебер и разбирането на съвременния свят”, Скопие, ноември, 2000.

- “Културната особеност като контекст и като проблем на социалното взаимодействие” – Международна конференция “Интеркултурна комуникация и гражданско общество”, София, октомври, 1999.

- “Turkish Minority in Bulgaria: Some Issues of so Called ‘Integration’” – First International Symposium on Ethnic Identities and Poltical Action in Post-Cold War Europe, Xanthi, Greece, September 1999.

- “Индивидуални и колективни права” – Българо-немски симпозиум посветен на 50 годишнината от Всеобщата декларация за правата на човека, София, ноември 1998.

- “The Problem of the Ratification of the ‘Framework Convention for the Protection of National Minorities’ in Bulgaria” – Symposium “Minorities and Minority Culture in Europe”, Vienna, November 1997.

- “’Gypsies? But they are Gypsies!’” – International Conference “Baltic Neighbourhoods”, Sankt Peterburg, April 1996.

- “Could Bulgarians and Turks Live as Neighbours in Bulgaria?” – International Conference “Neighbourhood Cultures: Islamic Neighbourhoods”, Oerlinghausen, Germany, July 1994.

- “Quelques aspects de l'analyse de l'attitude des Bulgares a l'egard de la minorite ethnique turque” – Bulgarian-French seminar, Sofia, 1993.

- ”Spatial Nearness Without Neighbourhood (on Bulgarian-Turks Relations in Bulgaria)” – German-Polish conference “Neighbourhood Cultures”, Mondralin, Poland, August 1991.

- “Различни пунктове в социалното пространство и проблемът за разбирането” – IV-та международна конференция по Социология на всекидневието, Гьолечица 1987.

- “Българинът в кръговете на чуждост” – конференция “Наше и чуждо в българската култура”, Приморско 1986.

- “Правосъзнанието на българина: проблеми на изграждането му в периода на Възраждането” – II-ри конгрес по българистика, София 1986.

- “Българинът в кръговете на чуждост” – III-та международна конференция по Социология на всекидневието, Гьолечица 1986.

- “Проблемът за всекидневния живот и социалната регулация: идеални типове на общност и общество. Развитието на традиционната общност” – II-ра конференция по Социология на всекидневието, Гьолечица 1984.

- “Развитието на обичай. От обичай към право” –  I-ва международна конференция по Социология на всекидневието, Гьолечица 1983.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 

- в Софийски университет “Св. Кл. Охридски”:

-          от 2009 – директор на МА програма „Градски изследвания” към Катедра Социология;

-          от 2009 – директор на Изследователски център по социални науки към Катедра Социология;

-          2007-2011 – член на Академичния съвет на СУ;

-          1999-2007 – ръководител на Катедра Социология;

-          от ноември 1999, както и през 1993-1995 – член на Факултетния съвет на Философски факултет;

-          1991-1999, както и през 1986-1990 – научен секретар на Катедра Социология;

-          1978-1986 – специалист към Катедра Социология.

- в други институции:

-          2007-2010 – член на Специализирания научен съвет по социология към ВАК

-          2004-2007 – член на Специализирания научен съвет по социология, антропология и науки за културата към ВАК

-          2003-2005 – член на Съвет по учебния план, консултативен орган към министъра на образованието и науката

-          1994-2006 – консултант към Фондация „Партньорство”

-          1994-1998 – експерт към Фондация „Отворено общество”

-          1977-1978 – специалист в Библиографския център на Народна библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”.

- член на Българската социологическа асоциация

 

ЕЗИЦИ 

                                      чете                      говори                            пише

Английски                       много добре          много добре          добре

Френски                          много добре          добре                    добре

Руски                              много добре          добре                    добре

Сръбски                          добре                    слабо                    слабо

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

Монографии, учебници:

 

2010: Дискриминацията като социална практика (България 2008-2010)/ Discrimination as a Social Practice (Bulgaria 2008-2010). (В съавторство с М. Косева, И. Кюркчиева, О. Аврамов. С., МЦИМКВ (билингвално издание).

2008: Ромите в София: от изолация към интеграция? (В съавторство с В. Димитрова, Д. Кюранов, Н. Германова, Я. Маркова). София: „Изток-Запад”. (с. 7-137, 157-183, 208-227, 245-300, 322-351)

2008: Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България (2 години по-късно). (В съавторство с Ив. Търнев). София: "Изток-Запад". (с. 13-63)

2008: Свят и личност. Учебник за XII клас. (В съавторство с Л.Деянова, И.Дичев, П.Кабакчиева, К.Коев, И.Шикова) София: „Просвета”. (с. 92-98; 103-133; 184-189)

2007: Мониторинг на изпълнението на Национален план за действие – Десетилетие на ромското включване (проведен в шест български града). (В съавторство с 12 студента.) София: Фондация С.Е.Г.А. (с. 5-35)

2007: Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България. (В съавторство с Ив. Търнев). София: "Изток-Запад". (с. 15-115)

2006: Отвъд дисциплинарните (само)ограничения (В чест на проф. Елена Михайловска). Университетска библиотека № 460. (Съст. с П. Кабакчиева.) София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски".

2006: Предизвикателствата на докторантите (Четири социологически изследвания). (Съст.) София: „Изток-Запад”.

2005: Културата: граници и съседства (В чест на проф. Иван Стефанов). Университетска библиотека № 441. (Съст. с Д. Колева.) София, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”.

2003: Свят и личност за ХII клас – България в Обединена Европа (профилирана подготовка). (В съавторство с Л.Деянова, И.Дичев, П.Кабакчиева, К.Коев, М.Минева, И.Шикова) София: „Просвета”.

2002: Градът: социална реалност и представа. Антология. (Съст.) София: „Изток-Запад”.

2002: Свят и личност. Учебник за XII клас. (В съавторство с Л.Деянова, И.Дичев, П.Кабакчиева, К.Коев, И.Шикова) София: „Просвета”. (Раздел IV (2, 3, 5); Раздел V; Раздел VIII (2).)

2001: Mалцинство: социално конструиране и преживяване. София: Критика и хуманизъм.

1997: Незавършваща социология. Учебно помагало за средното училище. (В съавторство с Л. Деянова, Г. Димитров, П. Кабакчиева; с. 7-62). София: “Минерва”.

1997: Националната идентичност в ситуация на преход: исторически ресурси. (В съавторство с А.Бунджулов, Л.Деянова, Сн.Димитрова, М.Канушев, М.Якимова, с. 88-113, 254-279). София: “Минерва”.

1996: Аз и другият (Измерения на чуждостта в посттоталитарното общество). София: Изд. на Софийски университет.

1992: Социология. Учебник за средното училище. (В съавторство с Л. Деянова, Г. Димитров, Петя Кабакчиева; с. 74-85). София: Просвета.

1991: От обичай към право: патриархалният българин в кръговете на чуждост. София: Изд. на Софийски университет.

 

Статии:

2012: „Национално и градско в предизборни кампании за кмет на София (2007 и 2011)“. Критика и хуманизъм (под печат)

2012. „Postsocialist Societies”. In: James D. Wright (editor) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Second edition. Oxford: Pergamon. (под печат)

2012. “La photographie : un regard de l’extérieur vers ce que l’on ne remarque pas”. In: La photographie, mythe global et usage local (Sous la direction d’Ivaylo Ditchev et Gilles Rouet). Paris: l’Harmattan. (p. 197-211)

2012. “Places Seen but Unnoticed: Two Bulgarian Cases”. City, Culture and Society, 3. (pp. 117-125)

2011: „Краят на ВАК: от политически към „академичен“ произвол?“ Критика и хуманизъм, кн. 36, бр. 1. (с. 31-46)

2010: „Two Roma Neighbourhoods in Sofia: So Close, Yet So Unknown”. Sociological Problems, Special Issue “Sociology on the Move”. (pp. 172-186)

2009: „Децата от ромски произход в задължителното средно образование: интегрирани и сегрегирани училища”. Годишник на Софийски университет, Книга Социология (с. 175-186) http://hdl.handle.net/10506/323.  

2009: „Преосмисляне на понятието „малцинство””. В: Социологията пред предизвикателството на различията. И. Стефанов, М. Минева (съст.). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”. (с.32-56)

2009: „Два ромски квартала в София: пространствено близки и напълно непознати”. Население, бр. 3-4. (с. 115-134)

2008: „Интеграция на ромите в българското общество: дела и документи (1999-2007)”. Социологически проблеми, Специален брой „Ромското включване: политики и научни перспективи”. (с. 103-136)

2007: „Идентифициране на критичните за образователната десегрегация проблеми”. Стратегии на образователната и научната политика, бр. 2. (с. 153-171)

2007: „Етнически предразсъдъци и дискриминация: от сегрегация към „образователна интеграция” на деца с ромски произход в България”. В: Иновативна социология. Г. Димитров (съст.). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”.

2006: „L’intégration éducative des jeunes Tsiganes en Bulgarie.” La nouvelle Alternative (Mobilités et lien social). Vol. 21, No 71, décembre.

2006: „Езикът на Другия (Опит за осмисляне на опита)”. В: Светове в социологията (В чест на проф. Георги Фотев). П. Бояджиева, Л. Деянова, Св. Колева, К. Коев (съст.). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”.

2006: „Да се вгледаме в архивите: Ромите в София, 1945-1989”. В: Отвъд дисциплинарните (само)ограничения (В чест на проф. Елена Михайловска). М. Грекова, П. Кабакчиева (съст.). Университетска библиотека № 460. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски".

2005: „Среща с непознатото. Щрихи от Анкара”. В: Културата: граници и съседства (В чест на проф. Иван Стефанов). Д. Колева, М. Грекова (съст.). Университетска библиотека № 441. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”.

2003: „Опит за закъсняло включване в дебата”. Критика и хуманизъм, № 16 (Мултикултурализмът).

2003: „Градът-столица: Поглед към София и Париж”. Социологически проблеми, 3-4.

2003: „Свят – училище – личност и гражданско образование”. Критика и хуманизъм, № 15 (Българското образование (проблеми, тези, стратегии)).

2002: ‘Rethinking the Concept of “Minority”’. Sociological Problems, Special Issue “The Social World in the 21st Century: Ambivalent Legacies and Rising Challenges”.

2002: „Преподаването на социология: възможности и проблеми”. Социологически проблеми, 1-2.

2002: „Конфигурации на културните различия в училище”. (В съавторство с Пл. Макариев.) Стратегии на образователната и научната политика. Извънреден брой: Образователна политика и културни различия.

2001: „Postsocialist Societies”. In: N.J. Smelser and Paul B. Baltes (editors) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Oxford: Pergamon.

2001: „Смислата на деjствуването и очекуването – проблем на “малцинството”. Социолошка ревиjа, 1-2.

2001: „’Малцинството’ в глобализиращ се свят”. Социологически проблеми, 1-2.

2000: „Cultural Specificity as Context and Problem of Social Interaction”. In: Pl. Makariev (ed.) Intercultural Communication and Civil Society. Sofia: Minerva.

2000: „Културната особеност като контекст и като проблем на социалното взаимодействие”. В: Пл.Макариев (съст.) Интеркултурна комуникация и гражданско общество. София: Скорпион/Минерва.

2000: „Политическата битка за/против ‘малцинство’ на страниците на български всекидневници”. В: Л.Деянова, Г.Лозанов, O.Спасов (съст.) Медии и преход. София: Фондация “Отворено общество”.

1999: „Cultural Difference as a Problem of Intercultural Education”. In: G. de Keersmaeker, Pl.Makariev (eds.) Bulgaria - Facing Cultural Diversity. Sofia: IPIS, ACCESS.

1999: „Културното различие като проблем на интеркултурното образование”. В: Пл.Maкaриев (съст.) Интеркултурното образование в България: идеал и реалност. София: AКСЕС/ИПИС.

1999: „Everyday Notions of ‘Minority’”. In: A.Krasteva (ed.) Communities and Identities in Bulgaria. Ravenna: Longo editore.

1998: „Всекидневни представи за ‘малцинство‘”. В: A.Кръстева (съст.) Общности и идентичности в България. София: Петекстон.

1998: „Корупцията в текст и контекст”. (В съавторство със Сн.Попова, Л.Маринкова, Е.Барух). Четвърта власт, No 4.

1998: „The Community: Self-Evidence of Similarity or Problematization of Difference”. In: A.Krasteva (ed.) Communities and Identities. Sofia: Petekston.

1998: „Общността: очевидност на подобието и проблематизиране на различието”. В: А.Кръстева (съст.) Общности и идентичности. София: Петекстон.

1998: „The National Identity in the Situation of Transition: Historical Sources”. (In collaboration with L.Deyanova, Sn.Dimitrova, A.Boundjoulov, M.Kanushev, M.Iakimova). In: P.-E. Mitev (ed.) The Bulgarian Transition (Challenges and Cognition). Sofia: Bulgarian Sociological Association.

1997: „Жизненият свят на българина между двете световни войни”. (В съавторство с К.Коев и Хр.Тодоров). В: A. Натев (съст.) Усвояване и еманципация (Встъпителни изследвания върху немска култура в България. София: К&М.

1996: „’Циганите? Ами те са цигани’”. Социологически проблеми, 2.

1996: „Restructuring of  ‘the Life-world of Socialism’”. International Socilology, V.11, March.

1996: „’Ние’ и другите. Аз и различието на другия”. В: A.Aндонов и Пл.Maкариев (съст.) Интеркултурно образование. София: “Минерва”.

1996: „’We’ and the Others. Me and the Other's Difference”. In: A.Andonov and Pl.Makariev (eds.) Intercultural Education. Sofia: “Minerva”.

1994: „Spatial Nearness Without Neighbourhood (On Bulgarians-Turks Relations in Bulgaria)”. In: R.Grathoff and A.Kloskowska (eds.) The Neighbourhood of Cultures. Warsaw.

1993: „Отношенията българи-турци: жизнен свят и всекидневни пространства на чуждост”. Годишник на Софийски университет, Книга Социология, Т. 85.

 1992: „Spatial Nearness Without Neighbourhood (On Bulgarians-Turks Relations in Bulgaria)”. Zeitschrift fur Turkeistudien, Universitat GH Essen, 1.

1992: „Жизнен свят и всекидневен свят. Българинът: от ‘чужденец‘ към ‘добре информиран гражданин‘?”. Годишник на Софийски университет, Книга Социология, Т. 84.

1991: „Bliskosc przestrzenna bez sasiedztwa o stosunkach bulgarsko-tureckich w Bulgarii”. Kultura i Spoleczenstwo, rok XXXV, nr 4.

1989: „Социалното положение на журналиста. Поглед към проблема “през” неговите очи”. Български журналист, 10.

1986: „Професионална квалификация. Поглед към всекидневните очертания на проблема”. (В съавторство с К.Коев). Социологически проблеми, 2.

1984: „От обичай към право”. Социологически проблеми, 5.

1984: „Традиционната общност и генезисът на чуждостта”. Социологически преглед, Извънреден брой.

1984: „Българската задруга в условията на османското господство”. Годишник на Софийски университет, Книга Социология.

1983: „Народно правосъзнание и действащо право преди Освобождението 1878”. Годишник на Софийски университет, Книга Социология.

За нас:
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове