Facebook Logo
Проекти | Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени | Цели и задачи

Проектът цели:

1. Развитие на интердисциплинарни изследователски подходи в изследването на града: Досега градските изследвания, въпреки перспективността и популярността си в Европа, са слабо развити в България и остават затворени в рамките на определени дисциплини. Нашата цел е да преодолеем дисциплинарната затвореност и да създадем устойчиви възможности за развитие на градски изследвания като интердисциплинарно поле, като провеждаме интердисциплинарен академичен семинар, конкурси за изледвания на млади учени, магистърска програма.

2. Развитие на интегриран интердисциплинарен подход в магистърската степен на обучение: Целта на проекта е да въведе интердисциплинарните подходи на магистърско ниво на обучение, след като студентите са придобили бакалавърска степен в определена дисциплинарна област. Проектът ще финансира интердисциплинарни курсове и гост-преподаватели в магистърската програма по градски изследвания.

3. Развитие на изследователски базирана магистратура: В социалните науки в България липсва устойчива структура, която да гарантира обвързването на преподаването и изследването. Проектът цели да продължи опита на ИЦСН към катедра Социология, като обвърже курсове в магистърската програма с финансираните изследвания и с академичния семинар.

4. Обвързване на академичното изследване с градските политики: Проектът цели да формира у младите изследователи вкус към формулиране на политики, базирани на изследователски резултати.

5. Развитие на млади учени: Основна цел на проекта е да създаде академичен потенциал в това ново изследователско поле като

- осигури възможност за провеждане на собствени изследвания на млади учени,

- осигури възможност за участие в международни семинари и конференции,

- осигури възможност да използват европейски библиотечни фондове и бази данни,

- осигури възможност за включване в магистърските програми чрез собствени изследователски курсове, което гарантира устойчивост на възпроизводството на научния потенциал.

Очакваните резултати от проекта са: институционално и кадрово стабилизиране на интердисциплинарно изследователско поле; устойчиво интегриране на изследването в магистърската степен; развитие на млади учени в областта на градските изследвания; обвързване на изследването с градските политики; създаване на международна мрежа по градски изследвания и градски политики.

     The project aims at:

1. Developing interdisciplinary research approaches in urban studies: Hitherto, despite of their popularity in Europe, remain underdeveloped and enclosed within disciplinary boundaries. Our goal is to overcome this enclosure and to create sustainable chances for the institutionalization of urban studies as an interdisciplinary field by organizing regular academic seminar, junior scholars' research competition, and developing MA program.

2. Elaborating integrated interdisciplinary approach within the MA educational level: The goal here is to introduce the interdisciplinary approaches at the master's level after the students have graduated in certain disciplines. The project will support interdisciplinary study courses and guest-professors in the MA program in urban studies.

3. Developing a research-based master's program: Social sciences in Bulgaria lack a sustainable structure to guarantee the integration of research in education. The project aims at continuing the activities of the RCSS at the department of sociology integrating the courses in the MA program with the supported junior scholars' research and with the academic seminar.

4. Associating the academic studies with city policies: The project aims at shaping young scholars' awareness of the political consequences of the research work and thus at formulating research based policies.

5. Junior scholars' career development: The strategic goal is to accumulate academic potential in this new interdisciplinary field by:

- assuring the prerequisites and the process of implementation of young scholars' research projects;

- supporting participation in international seminars and conferences;

- providing access to European library funds and data bases;

- integrating young scholars in the MA program with their own research based courses thus guaranteeing the sustainable reproduction of the academic staff.

Expected results: Institutional stabilization of the interdisciplinary field of urban studies; sustainable integration of research in education; career development of junior scholars in the field of urban studies; association of research and policy; international network of people and institutions in the fields of urban studies and city policies.  

За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове