Facebook Logo
Проекти | Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени | Стипендианти

Стипендиантите към проект „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени” могат да бъдат разделени на няколко подгрупи:

-          Докторанти на самостоятелна подготовка с теми на дисертациите в областта на градските изследвания

-          Стипендианти разработващи изследователски проекти в областта на градските изследвания

-          Стипендианти, спечелили конкурс за краткосрочни специализации или участия в международни семинари и конференции

В момента стипендиантите са:

-          Докторанти на самостоятелна подготовка: Бойка Огнянова, Боян Захариев, Вероника Димитрова, Милена Васева

-          Стипендианти разработващи изследователски проекти:Веселина Рачева, Вероника Димитрова, Жана Попова, Мирослав Христов, Първан Симеонов, Светла Казаларска, Силвия Николова, Стефания Темелкова

-          Стипендианти, спечелили конкурс за краткосрочни специализации или участия в международни семинари и конференции: Елица Станоева, Ивайло Начев, Гергана Мирчева

The scholarship students of the project “Urban studies: interdisciplinary research for young scholars” are divided into several groups:

- PhD students in a self-preparation program working in the field of urban studies

- students with research projects in the field of urban studies

- PhD students with research projects for short-term exchange

At the moment the students are:

-                PhD students in self-preparation: Boyka Ognianova, Boyan Zahariev, Veronica Dimitrova, Milena Vaseva-Mechkova

-                students with research projects: Veselina Ratcheva, Veronica Dimitrova, Zhana Popova, Miroslav Hristov, Purvan Simeonov, Svetla Kazalarska, Silvia Nikolova, Stefania Temelkova

-                students with research projects for short-term exchange: Elitza Stanoeva, Ivailo Natchev, Gergana Mircheva 

stipendii angliisk aversia

За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове