Facebook Logo
Проекти | Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени | Екип

Екипът на проекта "Градски изследвания: интердисциплинани изследвания за млади учени" е разделен на няколко части - изследователски колектив, експертна комисия, екип на магистърската програма, координатор и библиотекар.

Изследователският колектив на проекта се състои от:

Проф. Майя Грекова (ръководител)

Проф. Ивайло Дичев

Гл. ас. д-р Милена Якимова

Гл. ас. Мила Минева

Ас. Момчил Христов

Докторант Гергана Мирчева

Докторант Елица Станоева

Експертна комисия на проекта се състои от:

Проф. Майя Грекова

Проф. Ивайло Дичев

Проф. Иван Еленков

Доц. Петя Кабакчиева

Доц. Ирина Генова

Екипът на магистърската програма се състои от:

Проф. Майя Грекова – директор на програмата

Проф. Ивайло Дичев

Доц. Ирина Генова

Доц. Александър Кьосев

Доц. Райна Гаврилова

Доц. Десислава Лилова

Доц. Мартин Канушев

Доц. Милена Стефанова

Гл. ас. д-р Елена Калфова

Гл. ас. д-р Милена Якимова

Гл. ас. Мила Минева

Ас. Момчил Христов

Д-р арх. Любинка Стоилова

Д-р Иван Нейков

Десислава Гаврилова

Цвета Петкова

Мартин Заимов

Координатор:

Вероника Димитрова (координатор на щат към проекта 2009 -2010 г.)

Млад-учен библиотекар:

Невена Германова

The staff of the project “Urban studies: interdisciplinary research for young scholars” consists of a leader, a research team, an expert commission, staff of the master degree program, a coordinator and a librarian.

-                Leader of the project is prof. Maya Grekova

-                Research team: prof. Maya Grekova, prof. Ivaylo Ditchev, assoc. prof. Milena Yakimova, Mila Mineva, Momchil Hristov, Gergana Mircheva, Elitza Stanoeva

-                Expert commission: prof. Maya Grekova, prof. Ivaylo Ditchev, prof. Ivan Elenkov, assoc. prof.  Irina Genova, assoc. prof.  Petia Kabakchieva

-                Staff of the master degree program: prof. Maya Grekova, prof. Ivaylo Ditchev, assoc. prof. Irina Genova, assoc. prof.  Aleksandar Kiosev, assoc. prof.  Raina Gavrilova, assoc. prof.. Desislava Lilova, assoc. prof.  Martin Kanoushev, assoc. prof.  Milena Stefanova, Elena Kalfova, assoc. prof.  Milena Yakimova, Mila Mineva, Momchil Hristov, Liubinka Stoilova, Ivan Neykov, Deseslava Gavrilova, Tzveta Petkova, Martin Zaimov

-                Coordinator: Veronica Dimitrova

-                Librarian: Nevena Germanova

За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове