Facebook Logo
Проекти | Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени | проекти
“Urban centers in Greece and the Development of Radical Leftist Ideas and Organizations”
Автор: Невена Германова
Дата: 2011-04-14

Ani Istatkova

The Left idea is widespread, idealized and well accepted among Greek youth. Even today, when the trust in the left political parties in the developed world is generally on the decline, faith in the ideology and methods of Marxism-leninism, Trotskyism, Maoism, and the revolutionary ideas of Ernesto Che Guevara is gaining popularity among some circles in Greek society. The Greeks are not conformists

още »
Grozny – from a Fortress to a Capital (Integration of the Caucasian peoples in the urban civilization in the Russian Empire)
Автор: Невена Германова
Дата: 2011-04-14

Tsvetelina Haralampieva

t the beginning of XIX c. the Russian Empire began a long and complicated process of integration of the conquered Caucasian territories aiming the complete incorporation of the region and its transformation in a steady and safety boundary with the Ottoman Empire and Persia. The key position of the region being a peculiar bridge between Europe and Asia as well as a forepost for spreading

още »
Cultural Events and Facilities in the City of Sofia 8 Periphery Districts
Автор: Невена Германова
Дата: 2011-04-11

Nelly Stoeva
The project is orientated towards a research of the cultural life in the capital periphery, with a view to possibilities for achieving the aim of sustainable cultural development, as well as to the candidature of Sofia for European Capital of Culture in 2019. The choice of this theme is in close connection to the results of two previous researches on the cultural calendar of Sofia Municipality. These researches showed clearly the

още »
(A state of) siege! The role of the state in the occupation of real estate in Sofia and Caracas
Автор: Невена Германова
Дата: 2011-04-11

Stefan Krastev, Mariya Ivancheva
This comparative project researches the practices of occupation of real estate by marginalized social groups in the capital cities of Bulgaria and Venezuela. The central research questions are: How do state agents, proprietors, and occupiers negotiate and define the difference between private, and public property? What are the symbolic and structural manifestations of the policies of a socialist and a neo-libe

още »
The Byzantine City in the Balkans and Southern Italy – XI – XII century
Автор: Невена Германова
Дата: 2011-04-06

George Dimov

The Byzantine city from XI to the end of XII century is highly extensive and complex theme. This is not only because the cities of the Empire themselves were numerous, but also because during that period of two centuries there was a dynamic of changes, mainly in the Balkans and Southern Italy.
     We should note, first of all, the relatively large number of cities that were restored and renovated

още »
Gentrification vs “gypsification”? The contest for Sofia’s “Women’s Market” area.
Автор: Невена Германова
Дата: 2011-04-06

Nikola Venkov

Jenski Pazar (‘The Women’s Market’) is a market and a neighbourhood in Sofia’s centre that elicits strong opinions. The city council and the media often preach or promise about its regeneration or outright removal from the city centre. The dominant discourse in Bulgarian society is about a clear-cut problem and just as clear solution. On the other hand the market is very visibly one of the most freq

още »
„Ефектът на урбанизацията върху традиционното производство на храни”
Автор: Невена Германова
Дата: 2011-03-30

Краткосрочнa специализация на Елица Стоилова
Презентацията ми се занимава с ефектите на урбанизационните процеси върху възприеманите като традиционни хранителни продукти, търсейки взаимовръзка между трансформациите на градското пространство и модернизацията на производството на храни. Изследването ще се базира на анализ на протичащите промени в производството на кисело мляко след Освобождението на България до Втората световна война.
Урба

още »
Грозни – от крепост към столица. (Интегрирането на кавказките народи към градската цивилизация в Руската империя)
Автор: Невена Германова
Дата: 2011-03-30

Краткосрочна специализация на Цветелина Харалампиева


В началото на XIX в. Руската империя започва дълъг и сложен процес на интегриране на завладените кавказки територии с цел окончателното усвояване на региона и превръщането му в стабилна и сигурна граница с Османската империя и Персия. Ключовото разположение на региона, представляващо своеобразен мост между Европа и Азия, както и фортпост за разпростране

още »
„Градските центрове в Гърция и развитие на радикални леви идеи и организации”.
Автор: Невена Германова
Дата: 2011-03-30

Краткосрочна специализация на Ани Истаткова-Иванова
Имам интерес към предложената от проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени” възможност за специализация. Бих искала да кандидатствам за 2 седмична специализация в Атина, Гърция по време на която ще разработвам темата „Градските центрове в Гърция и развитие на радикални леви идеи и организации”.
В последните години като че ли темат

още »
Представата за византийския град на Балканите и Южна Италия през XI – XII век
Автор: Невена Германова
Дата: 2011-03-30

Краткосрочна специализация на

Георги Димов
Изследвайки урбанистиката във Византия, селищната история на
древната Империя, откриваме, че такава в действителност почти липсва
- не се срещат нито градски архиви, нито конкретни податки в
наративните източници достигнали до нас. За градската история може
да съдим само косвено, по това което е останало – било то в
епистоларните документи, в сигилографските или нумизматични
паметници, по различните ад

още »
Транс-формирането на един град: създаването на османския Филибе и преобразяването на следосвобожденския Пловдив
Автор: Невена Германова
Дата: 2011-03-30

Кратросрочна специализация на Григор Бойков
В „традиционните” изследвания на градовете на Балканите под османска власт често вниманието на проучвателите е съсредоточено върху въпроса за континюитета или респективно дисконтинюитета в развитието на градските центрове след преминаването им в ръцете на османците. Заключенията за градското развитие в много от тези изследванията се базират предимно на демографски данни, извлечени от рег

още »
„(под) Обсада!”: ролята на държавата при окупацията на жилищни сгради и парцели в София и Каракас
Автор: Невена Германова
Дата: 2011-03-30

Изследователски проект на Мария Иванчева и Стефан Кръстев

Централен въпрос и цели на изследването
Настоящият пилотен проект търси основа за сравнително изследване на практиките на окупация на сгради и парцели от маргинализирани социални групи в столиците на България и Венецуела. Основните изследователски въпроси на проекта са следните: Как се разпределят ролите между частните собственици, националната държава и &

още »
Джентрификация или „циганизация”? Борбата за района на Женски пазар в София
Автор: Вероника Димитрова
Дата: 2011-03-30

 Изследователски проект на Никола Венков

Джентрификация или „циганизация”?

Борбата за района на Женски пазар в София

През последните десетилетия Женският пазар често е повод за дискусии сред софиянци, за репортажи в медиите, за изказвания от представители на общинското управление (Част І, по-долу). Във всички тях доминира почти консенсусен дискурс, изтласкващ Женския пазар

още »
Културни събития и културна инфраструктура в 8-те периферни района на град София
Автор: Невена Германова
Дата: 2011-03-30

Изследователски проект на Нели Стоева

През 2009 г. и 2010 г. участвах в две проучвания на Фондация за градски проекти и изследвания посветени на Столична програма „Култура”  и Календара на културните събития на Столична община (СО). По време на тези проучвания екип от 4 изследователи работи интензивно с документи на дирекция „Култура” към СО, бяха проведени десетки интервюта с експерти от общината, директори

още »
Лилави зони: междинните територии на София - линии, промишленост, гета
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2010-03-25

Първан Първанов и Веселина Рачева

В картите на градовете жилищните и административните зони обикновено биват отбелязвани с топлата гама от жълто към розово. Зоните на промишлеността, железопътните трасета, местата, търпящи същностна промяна в предназначението и т.н., са обичайно отбелязвани в лилаво. Те са „лилави петна" на картата. Градската среда в София предлага немалко примери за подобни бариерни зони, „неопреде

още »
Бизнес центърът - град в града
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2009-11-18

Жана Попова

Бизнес центърът се появи като явление в София, в Бургас, във Варна, в градоустройствените планове на Пловдив и В. Търново през последното десетилетие. Той е не само една от промените в града, а и пространство, което започва да променя града. Досегашният град започва да се "съобразява" с една нова граница. Граница по смисъла на Мишел дьо Серто и неговата теза за вертикалните граници в пространството. "В организиращите пространства разказвания

още »
Бедност и неравенството в градовете в България
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2009-11-20

Силвия Николова

Значителните икономически промени в годините на преход и подготовка на България за Европейския съюз доведоха до увеличаване на подоходното неравенство сред населението, понижение на жизнения стандарт и увеличаване на бедността. Изследванията на бедността в България показват, че селските райони се характеризират с по-голяма бедност и по тази причина развитието на това явление в градовете остава на по-заден план в

още »
Образи на новата „българска мечта" от Града на мечтите до Града на фонтаните
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2009-11-11

Светла Казаларска

Новата „българска мечта"
Американската мечта за богатство, успех и щастие, обещание за които предлагат демократичните идеали заложени в Декларацията за независимост, в крайна сметка се свежда до мечтата за собствен дом в предградията, носещ със себе си статута на принадлежност към средната класа. За българите, които сред гражданите на бившите социалистически страни се отличават с най-висок процент собствени жилища, в годинит

още »
ГРАДЪТ И „ИЗРАЖДАНЕТО": ЕВГЕНИКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, 1890-1944
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2009-11-18

Предложение за едномесечна изследователска специализация по проект „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени": работа в библиотека - Welcome Library, Лондон, и участие в работен семинар на изследователската група по история на расизма и евгениката (HRE Working Group) към университета Oxford Brookes, април 2010.
Гергана Мирчева

 Описание на проекта: изследователски цели и хипотези
В

още »
Ролята на градската култура за изграждане на бранд на място
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2009-01-07

Стефания Темелкова,

Целта на настоящия идеен проект е да покаже ролята на местното население и градската култура при изграждането на туристическа марка на място. Да изследва и анализира комуникационните послания създадени и разпространявани от държавни и общински институции; неправителствени организации; туристически организации и частни лица. До каква степен тези маркетингови, рекламни и ПР послания, създаването на определен образ и представянето на б

още »
Жената, здравето, болестта и хигиената в София: към социалното конструиране на тялото на гражданина
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2009-01-06

сравнителен анализ на женските списания Икономия и домакинство, Модерна домакиня и Жената днес през периодите 1927 – 1934 г. и 1949 - 1956
Вероника Димитрова

В нашето съвремие имаме специфични представи за болестта и здравето, които разглеждаме като универсални аисторизирани истини. Тялото, неговото здраве и влизащата в отношение с него болест се разглеждат като принадлежащи към зоната на природното, като даденост и много рядко се проблематиз

още »
Уличното изкуство като културна програма
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2009-01-05

Участници: Мирослав Христов, Бистра Андреева

Общо представяне. Предмет и предпоставки за развитие на темата.
Настоящият проект предлага изследване върху уличното изкуство и неговите легални прояви използвани в ролята на културна програма, с цел обживяване на градското пространство, на местните общини, покрайнините и други населени градски райони. Идеята е да се определят възможните перспективи за прилагането на този тип дейности в България и ползит

още »
За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове