Facebook Logo
Проекти | Картография на изчезващата памет | Проект

Картография на изчезващата памет. Биографични портрети на рушащи се къщи от "стара" София.

Идеята за този проект възникна в социалната мрежа Facebook от една снимка, направена от Леа Вайсова на рушаща се софийска къща. Разговорът се завъртя около изчезващите сгради на „стара” София. Кристиян Христов препрати към сайт с некролози на къщи, гражданска провокация на група архитекти /http://sofiazanas.blogspot.com/2007/11/blog-post_8153.html/ и сподели идеята си да направи каталог на рушащите се и изчезващи сгради на стара София. Започваме с това необичайно начало, защото някои проекти не тръгват от научните изследвания, а от натрапил се на погледа ни проблем, който първо ни разчувства, след това се питаме можем ли да го решим и накрая разбираме, че искаме да го документираме и анализираме. Историкът доц. д-р Мартин Иванов изигра решаваща роля за последното.

Има множество исторически изследвания на миналото на София, на архитектурните й забележителности, но това, което този проект иска да направи е визуално-исторически-социологически „портрет” на изоставени сгради от „стара” София, да запечата тъгата по фасадите им, да потърси причините за занемареността, да се опита да възстанови „биографиите” им – не само архитектурните и вписването им в квартала, но и на част от хората, обитавали тези къщи. Така, дори и да изчезнат от променящата се градска среда, ще съхраним спомен за присъствието им, а, и ако зависи от нас, ще предотвратим изчезването им.

Обикновено историците се интересуват от „местата на памет”/Пиер Нора/ като исторически значими за нацията места – музеи, паметници, места – „светини”. А занимаващите се с „културната памет” реконструират значими ритуали и практики. Под „културно наследство” се разбират уникални и изключителни обекти. Но културно наследство в широкия смисъл на думата е и градската среда, композирана по един неповторим начин и утаила всекидневието на поколения софиянци.

Ние искаме да се вгледаме, да реконструираме чрез „биографията” на къщите точно паметта за всекидневието на поколения софиянци, да потърсим контурите на „метафоричния град” /М. Серто/, на значението на дадена къща за обитаващите я, преминаващите край нея, съседите. Или поне да започнем да го правим, защото проектът ще се ограничи до реконструирането на „живота” и „разрухата” на не повече от 15 къщи в централните части по дефинициите на съвременна София.

Методология:

- Дълбочинни интервюта;

- Включено наблюдение;

- Визуални методи – фотография на сградите;

- Полустандартизирани интервюта с експерти – архитекти, работещи в Института за паметниците на културата

Видове дейности:

- Изработване на теоретичен модел;

- Първа работна среща на екипа: обсъждане на теоретичния модел;

- Създаване на база данни от адекватни изследвания;

- Изработване на въпросници за интервюта;

- Анализ на релевантната нормативна база;

- Провеждане на експертни интервюта;

- Провеждане на експертни интервюта;

- Провеждане на втора работна среща на екипа: определяне на обектите, които ще подлежат на картографиране, въз основа на проведените експертни интервюта и наблюдения, структурирани в теоретичен модел;

- Провеждане на дълбочинни интервюта и визуализиране на обектите;

- Анализ на архивни документи;

- Публикуване на резултатите от изследването он-лайн. Възможни сайтове: www.rcss.eu и www.seminar-bg.eu, както и поддържане на активен граждански блог, в рамките на който резултатите да бъдат обсъждани с по-широка публика.

- Подготовка за издаване на каталог;

- Публикуване на каталога;

- Публично представяне.

Очаквани резултати и ефект от изпълнението на проекта, потенциал за трансфер на знания и приложимост на резултатите

1. Изследователски резултати:

1.1. 15 (минимум) визуално-исторически-социологически „портрет” на рушащи се сгради от „стара” София;

1.2. Научни публикации в резултат от изследването;

1.3. Каталог със снимки и „биографии” на 15 сгради от „стара” София;

1.4. Стимулиране и развиване на научен интерес към градските изследвания.

2. Образователни резултати:

2.1. Редовен практически семинар за магистри и бакалаври, в който ще овладеят фотографски техники за създаване на бази данни, техники за провеждане на дълбочинни интервюта и техники за обработка на архивни и нормативни документи;

3. Граждански резултати:

3.1. Публична онлайн дискусия по време на проекта;

3.2. Публично представяне на резултатите от изследването и публикувания каталог; 3.3. Привличане на вниманието на заинтересованата общественост и институции към проблема за съхраняване на архитектурното наследство на София чрез поддържане на активен граждански форум.

Потенциал за трансфер на знанията и приложимост на резултатите

1. Предложеният проект може да се превърне в първи етап на едно дългосрочно изследване, което от една страна да разширява градския периметър на изследване, а от друга да разширява историческия периметър, през който мислим културното наследство. Самият изследователски подход, ако даде очакваните резултати, може да се пренася в други градски пространства, което ще позволи да се картографират „слепите места” на паметта в градове като Русе, Свищов и т.н., където тече подобен процес на „изоставяне”/”забравяне” на емблематични пластове от миналото.

2. Предвиденият практически семинар може да стане устойчива част от учебната програма на катедра „Социология”, което ще позволи непрекъснато под формата на изследователски практики за овладяване на практически умения за теренна работа да се разширява картографията на изследването.

3. Предвидените публични дискусии, както и търсенето на партньорства с граждански активни групи може да доведе до създаването на устойчиви форми на ангажиране с градската среда и процесите, които протичат в нея.

4. Резултатите от изследването, както и дебатите по време на проекта, могат да се превърнат в основа за нов тип публични политики при интерес от страна на институциите на местната власт.

Проектът е спечелен по конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2011 г.

This project sets out to construct biographical portraits of run-down houses in “old” Sofia. The idea about the project was developed when we came across a Lea Vajsova photo in Facebook showing an old house that was falling apart. The conversation swung around the disappearing “old” Sofia. Kristiyan Hristoff sent a link to a website where architects try to provoke public reaction by uploading obituaries of neglected, pre-demolition houses /http://sofiazanas.blogspot.com/2007/11/blog-post_8153.html/. He shared with us that he would like to write a catalog of ruined buildings of “old” Sofia. Thus, the beginning of this project seems to be unusual but at the end of the day, certain projects do not come out of purely academic interest but out of our recognition bordering on intuitive understanding that we are facing a potentially problematic issue. At first, this problem awakened inchoate and barely articulate feelings but later on we were asking ourselves how we could solve it. Finally, we realized we should document and analyze it. Dr. Martin Ivanoff, associate professor in history, helped us formulate our interest.

There is much historical research in Sofia's past and its architectural sights. However, what we would like to do is a visual, historical and sociological “portrait” of neglected buildings of “old” Sofia. We want to convey the gloominess of their facades, to find reasons of their neglect, and to try to reconstruct their “biography”. By doing so we hope to preserve the memory of all disappearing homes amidst the frantically changing urban landscape. If we can prevent somehow their further obliteration we will do it.

Usually historians are interested in “memory sites” (pace Pierre Nora) which are defined as important, almost sacred historical spaces of the nation such as museums and monuments. There are also researchers who are interested in how “cultural memory” is used by present generations to reconstruct important rituals and nearly forgotten practices. The notion of “cultural heritage” puts a stress on unique and exclusive objects. However, we redeploy the notion of “cultural heritage” to the urban environment which we perceive to be composed in unique ways and treasured by generations of Sofia residents. Our project spans two temporal dimensions: first, we would like to look at and reconstruct memories of everyday life of the past generations of Sofia citizens through writing a “biography” of their old houses. Secondly, we want to find out the figurations of the “metaphorical city” (pace Michel de Certeau) as outlines of meanings which city dwellers and visitors invest these houses with. Or at least to begin to do it because the project will be limited to around 15 houses located in the central areas of present-day Sofia.

Research methods

- in-depth interviews;

- participant observation;

- visual methods – photography of the buildings;

- semi-structured interviews with experts

– architects working in the Institute of Cultural Monuments.

Types of activities

- Constructing a theoretical model;

- First work meeting of the team: discussing the theoretical model;

- Production of a database of relevant research resources;

- Compiling questionnaires for the interviews;

- Analysis of the relevant regulatory framework;

- Conducting expert interviews;

- A second work meeting of the team will be carried out to specify the buildings that need to be mapped on the basis of the expert interviews and observations, structured in a theoretical model;

- Conducting in-depth interviews and visualizing of the objects;

- Archival research and analysis;

- Online publication of the research results. Possible sites: www.rcss.eu and www.seminar-bg.eu , as well as setting up and maintaining an active citizen blog as a platform for discussions with a greater audience;

- Preparations for the printed catalog;

- Publication of the catalog;

- Public presentation and discussions.

Expected results and impact of the project execution; potential for knowledge transfer and applicability of the results

1.Research results

1.1. At least 15 visual, historical and sociological “portraits” of the crumbling buildings of “old” Sofia;

1.2. Academic publications detailing our research findings;

1.3. Catalog with photos and biographies of 15 buildings of “old” Sofia;

1.4. Stimulation and development of academic interest in urban studies;

2. Educational results

2.1.Regular practical seminars for MA and BA students to help them master photographic techniques, database creation tools, techniques for conducting interviews and techniques for processing historical and legal documents;

3. Publication of results

3.1.Public online discussion during the project;

3.2.Public presentation of study results and the published catalog;

3.3. Attracting the attention of the public institutions towards the problem of preserving the architectural heritage of Sofia by way of maintaining an active civic forum.

Potential for knowledge transfer and applicability of the results

1.This project can become the first stage of a long-term study with a gradual expansion of the urban perimeter of the study with a concomitant expansion of the historic districts which we think of as representative of our cultural heritage. If the research project achieves the expected results it can be transferred to other urban spaces which would allow mapping of “blind spots” of memory in cities like Rousse, Svishtov, etc., where oblivion has befallen emblematic layers of the past in a similar fashion.

2. The provided practical workshop can become a sustainable part of the curriculum of the Department of Sociology. This will allow the continuation and extension of the research cartography study under the rubric of research practice and mastering of fieldwork research skills.

3. Тhе anticipated public debates and active partnerships with civil society groups can lead to the creation of sustainable forms of engagement with the urban environment and the processes occurring in it.

4. The results of this study and the debates surrounding the project may become the basis for a new type of public policies should local government institutions express interest in cooperation.

За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове