Facebook Logo
Проекти | Нация и гражданство | Екип

Проектът „Нация и гражданство” е с ръководител доц. д-р Петя Кабакчиева, финансиран от Фонд "Научни изследвания" към Министверство на образованието, младежта и науката и се реализира в рамките на Изследователския център по социални науки към катедра Социология в Софийския университет „Св. Климент Охридски", в партньорство с Център за образователни иницативи и Фондация за хуманитарни и социални изследвания.
Изследователи: 
- Изследователски център по социални науки: доц. д-р Петя Кабакчиева, гл.ас.д-р Милена Якимова, доц. д-р Албена Хранова, докторант Момчил Христов. 
- Център за образователни инициативи: Цветан Цветански, Екатерина Михайлова, Мария Бенова и гл.ас. д-р Алексей Кальонски. 
- Фондация за хуманитарни и социални изследвания: доц. д-р Диминър Вацов, докторант Ваня Серафимова.
Координатор: Леа ВайсоваThe project is implemented from consortium with leading organization:

-          Research Centre for Social Science in the Department of Sociology in Sofia University “St. Kliment Ohridski”: Associate Professor Petya Kabakchieva (project leader), Associate Professor Milena Iakimova, Associate Professor Albena Hranova, Assistant Momchil Christov.

-          Centre for Educational Initiatives: Tzvetan Tzvetanski, Ekaterina Mihailova, Maria Benova и Assistant Professor Alexei Kalionski.

-          Human and Social Studies Foundation – Sofia (HSSF): Associate Professor Dimitar Vatsov, Assistant Vanya Serafimova.

Project coordinator: Lea Vajsova

This  project has receive funding from National Science Fund of Bulgarian Ministry of Education and Science

За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове