Facebook Logo
Проекти | Нация и гражданство | Цели

Анотация
Какви са точките на съприкосновение и консенсус, на разрив и конфликт между фигурите на мислене и употреба на „националното”, „българското”, „нашето” и „гражданското” в институционална среда, от една страна, и в неинституционални граждански среди, от друга страна: това е водещият въпрос на този изследователски проект. Артикулирането на националното стандартно е приоритет на институциите на модерната държава и най-вече на училището. Съвременната социална ситуация обаче – на мултикултуралистки политики и реторики, на транснационална миграция и мобилност на хора, образи и капитали и т.н. – отслабва суверенитета на националните държави. Но очакването, че това ще отслаби и идентификационния потенциал на националното засега се натъква по-скоро на опровержения. То запазва, дори увеличава мобилизиращата си очевидност и при деинституционализиране на социалната среда като дори в някои случаи „националното” се явява критика на „държавата”. Това мотивира изследователския ни интерес – социологически, антропологически и социално-исторически – към сравнителния анализ на актуалните употреби на маркерите на националното и гражданското в училищната институция с всичките й ресурси и актьори и в неинституционализираните среди на граждански активни социални и субкултурни групи.
Основни цели на проекта са: 

1.    Идентифицира дефинициите на „национално” и „гражданско” като практически ориентири на себепреживяването и социалното действие;

2.    Идентифицира взаимовръзките и напреженията между практически ефективните дефиниции на „националното” и „гражданското”;

3.    Премери „силите” на институциите и на неинституционализираните групи в дефинирането и обвързването на „национално” и „гражданско”;

4.    Картографира възможните точки на съприкосновение между „гражданство” и „нация”, т.е. възможните точки за изход от разделението на дискурсите, така че идеята за индивидуална автономия да не противостои на идеята за съвместност.


What are the points of contiguity and consensus, of disruption and conflict between the ways the figures of thinking and usage of “national,” “Bulgarian,” “our” and “civic” function in an institutional setting, on the one hand, and in non-institutional civil contexts, on the other hand? That is the leading question of this research project. Conventionally, the articulation of the national is a priority of the modern state’s institutions and especially, of the school. However, the contemporary social condition – of multiculturalist policies and rhetoric, of transnational migration and mobility of people, images, and capitals, etc. – diminishes the sovereignty of the nation-states. Nevertheless, for the time being, the anticipation that it will also debase the identificatory potential of the national has rather confronted counter-evidences. Even under the deinstitutionalization of the social sphere, the “national” retains or even enhances its mobilizing obviousness, and occasionally, the “national” even evinces a critique of the “state.” That motivates our research interest – in the fields of sociology, anthropology, and social history – towards a comparative analysis of the current uses of the markers of the national and the civic within the school institution with its entire network of resources and actors, and within the non-institutionalized settings of social and subcultural groups of active civic participation.

The project has the following goals:

1.    To identify the definitions of the “national” and the “civic” as practical orientations of self-experience and social action;
2.    To identify the interdependences and tensions between the practically effective definitions of the “national” and the “civic”;
3.    To measure the “strengths” of institutions and non-institutionalized groups in defining the “national” and the “civic,” and correlating them;
4.    To map the possible points of contact between “citizenry” and “nation,” i.e., the possible ways out of the separation of discourses and hence, out of the contradiction between the idea of individual autonomy and the idea of sharedness

 

За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове