Facebook Logo
Проекти | Изследователски център по социални науки | Цели и задачи

Проектът е прицелен в два основни приоритета:

         Институционализиране и институционално укрепване на социалните изследвания в университетското образование по социология и посредством това обновяване на учебното съдържание;

         Разширяване на приоритетните области на изследване в посока към партньорство и интегриране на български социални учени и изследователи в европейското изследователско пространство;

Институционалният приоритет на настоящия проект ще бъде реализиран чрез изграждането и укрепването на инфраструктура и функционални механизми на Изследователски център по социални науки към катедра „Социология” на Софийски университет. За целта проектът ще префункционализира съществуващата вече Учебно-изследователска лаборатория към Катедра "Социология" в постоянен център за обновяване на учебното съдържание чрез изследване. Ще я превърне в институционалната база за устойчиво провеждане на социални изследвания в СУ. Съдържателните приоритети целят да разширят и преориентират съдържателно обхвата на изследованията така че да дадат структурна възможност за интегриране на българските социални учени в европейското изследователско пространство. От позицията на тези предпоставки са избрани като приоритетни три области: 1. Социални компетентности в общество на знанието; 2. Неравенства и жизнени шансове; 3. Мобилност и идентичност.

Чрез изграждането на подобна изследователска структура се цели едновременно повишаването на качеството на образованието по социология, но и разширяване на полето на социалните изследвания, което да гарантира необходимото знание с оглед провеждането на ефективни политики в общество, базирано на знанието.

The project aims at two major priorities:

•          Instituting and institutional integration of social research within the academic education aimed at recurrent innovation of the curricula;

•          Enlargement of the research priorities toward partnership and integration of Bulgarian scholars in the European research area.

The institutional priority of the proposed project will be accomplished by means of establishing and strengthening of the infrastructure and operational mechanisms of Research center for Social Studies at the department of Sociology, Sofia University. Theretofore the project will reestablish the already existing Research Laboratory reshaping it into a permanent center for renovation of the curricula through research practices. Thus, the center is designed to be an institutional base for sustainable development of social research at the University.

The substantial priorities are targeted to enlargement and reorientation of the research range in a way allowing the integration of the Bulgarian scholars in the European research area. From that perspective the following fields are set as priorities: 1. Social skills in knowledge based society; 2. Inequalities and life chances; 3. Mobility and identity.    

The establishment of such a research infrastructure will warrant the improvement of the quality of higher education in social sciences, at the same time broadening the spectrum of social researches as to generate the relevant knowledge for conducting effective policies in a knowledge based society.

За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове