Facebook Logo
Конкурси
Конкурс за изследователски проекти print
Автор : Вероника Димитрова
2011-01-03

 

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ”
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за изследователски проекти в областта на градските изследвания
по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”
 
Финансирането на всеки спечелил проект е в зависимост от бюджета на проекта и общия брой спечелили проекти – до 4000 лв.
Крайният срок за подаване на документи е 01 март 2011 г.
 
Кой може да кандидатства?
• Магистри в последен семестър, с изследователски проекти, свързани с темата на дипломната им работа.
• Докторанти и доктори (защитили преди не повече от две години и на възраст до 35 години).
 
Какви са условията пред кандидатстващите проекти?
• Кандидатите трябва да представят детайлно описание на проекта, съдържащо  цели, задачи, план-график, бюджет, библиография. Общият обем на проекта не трябва да надхвърля 15 стандартни страници.
• Към проекта се прилагат CV на изследователя и два контакта за връзка с препоръчители.
• Няма да бъдат финансирани изцяло теоретични изследвания.
 
Какви са изискванията към спечелилите проекти?
• Титулярите на спечелилите проекти участват в ежемесечните семинари за обсъждане и представяне на междинните и крайните изследователски резултати.
• Изследователските проекти трябва да бъдат осъществени  до края на 2011 година.
 
Къде могат да бъдат подадени проектите?
 
Проектите се подават
• лично на адрес:
София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, ст. 411,
Катедра Социология,
Лаборатория „Изследователски център по социални науки”
Приемно време: понеделник и сряда – 09:00 – 13:00
Координатор – Вероника Димитрова /мобилен телефон: 0884 42 38 98/
на e-mail: rcss@abv.bg 
За подадени проекти се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон или e-mail.

 

1

Предстоящи конкурси
Архив на конкурсите
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове