Facebook Logo
Конкурси
Конкурс за докторантури print
Автор : Anton Naydenov
2009-05-01

 

Стипендията е в размер на 600 лв. месечно за две години.

Крайният срок за подаване на документи е 20 септември 2009 г.

 

Кой може да кандидатства?

  • Завършили магистри или студенти в магистърски програми в последен семестър.

 

Какви са условията за кандидатстване?

  • Кандидатите трябва да представят магистърската си теза и кратко резюме (до 5 стандартни страници), както и детайлно описание на темата на докторантурата, съдържащо  цели, задачи и библиография.
  • Към документите се прилага CV на кандидата и контакти с дипломния ръководител на кандидата, рецензента или още един препоръчител, познаващ работата.

 

Процедура

  • Документите се разглеждат от Експертната комисия към проекта, която избира 2-3 кандидати.
  • Избраните от Експертната комисия кандидати представят проектите на докторските си дисертации пред Катедрения съвет на Катедра социология.
  • Катедреният съвет на Катедра социология взема решение кои от кандидатите да бъдат зачислени като докторанти на самостоятелна подготовка към катедрата.

 

Какви са изискванията към зачислените на самостоятелна подготовка докторанти?

  • Участват в ежемесечните семинари по проекта
  • Представят за обсъждане части от дисертационния труд.

 

Къде могат да бъдат подадени документите?

 

Проектите се подават

  • лично на адрес:

София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, ст. 411,

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра Социология, Лаборатория „Изследователски център по социални науки”

1 2
>

Предстоящи конкурси
Архив на конкурсите
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове