Детските имунизации: предизвикателство за съвременното българско общество

Ръководител

доц. Анна Курчатова;

Изследователски екип

участници от ИЦСН: доц. Милена Якимова, гл. ас. д-р Вероника Димитрова, д-р Симеон Кюркчиев, д-р Мария Мартинова, докторант Гергана Ненова; участници от НЦЗПБ: д-р Савина Стоицова, доц. Любомира Крумова-Гломб, д-р Ирина Георгиева, гл. ас. д-р Стефка Иванова, Надежда Стоянова, Антоанета Минкова, Иво Георгиев

Описание на проекта

Проектът „Детските имунизации: предизвикателство за съвременното българско общество (Изследване на проблемите при комуникацията между педиатри и родители за набелязване на адекватни мерки за подобряване на имунизационния обхват в България)“ търси причините за намаляването на имунизационния обхват в България. Намаляването на имунизационния обхват в детска възраст е проблем в България и по света, водещ до увеличаване на разпространението на опасни ваксинопредотвратими заболявания. Колебанията на родителите относно ваксинациите се считат за водеща причина за намаляване на обхвата.

Тези колебания се подхранват от различни процеси, като особено важен фактор в последните години е разпространението на подвеждаща информация за рисковете от ваксините в интернет пространството. В същото време, между разнообразните източници на информация, педиатрите продължават да се считат от родителите за основен източник на качествена здравна информация.

Както педиатрите, така и другите здравни работници, обаче, са поставени пред ново предизвикателство, а именно необходимостта да комбинират рутинната си дейност с добре насочена и ефективна дейност по предоставяне на информация за ваксините на все по-колебаещи се родители. Целта на този проект е да изследва съвременните проблеми при комуникацията между педиатри и родители по темата ваксини и да подпомогне набелязването на адекватни мерки за подобряване на имунизационния обхват в България.

В изследването са заложени няколко задачи:

(1) проучване на световните добри практики при оптимизиране на комуникацията между педиатри и родители и набелязване на мерки, които биха могли да се приложат в България.

(2) проучване между педиатри и други здравни работници, директно ангажирани с комуникацията с родителите (напр. здравни медиатори) в две стъпки: (а) дълбочинни интервюта с малка група педиатри/здравни работници за набелязване на основните елементи на проблема в българския контекст (качествено проучване); (б) разработване на анкета, включваща въпроси свързани с идентифицираните в качественото проучване проблеми, и провеждане на анкетно проучване в представителна извадка от педиатри за количествено установяване на най-важните пречки в комуникацията от гледната точка на педиатрите.  

(3) проучване между родители чрез фокус групи за установяване на важните елементи, допринасящи за колебанието относно ваксинациите от гледна точка на родителите.

(4) разпространение на резултатите от проекта както на международни форуми, така и в България на специално организирани срещи, в които ще бъдат включени представители на различните заинтересовани страни. В срещите ще се постави акцент върху това как информацията, практиките и идеите от проекта могат да бъдат приложени за изграждане на стратегии и политики за подобряването на имунизационния обхват на децата в България.

Чрез комбиниране на информацията от различните заложени проучвания ще се получи по-цялостна картина, вплитаща международния опит и локалния контекст, представен през гледната точка на педиатрите и на родителите. Интердисциплинарният подход е в съответствие с основни съвременни експертни препоръки, според които справянето с проблема с колебанията относно ваксинациите изисква интегрирането на социологически и епидемиологични методи за проучване на разнообразните проявления на проблема в отделните държави/общности. Специалното внимание върху разпространението и обсъждането на резултатите със заинтересованите страни цели резултатите от проекта наистина да бъдат приложени при посрещането на едно съвременно обществено предизвикателство – ефективната комуникация на качествена научна информация по отношение на ваксините.