Психично здраве и социални неравенства“, финансиран от Фонд научни изследвания

Изследователски център по социални науки

към катедра „Социология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за участие на студенти в изследване по проект „Психично здраве и социални неравенства“, финансиран от Фонд научни изследвания

Накратко за проекта: Проектът „Психично здраве и социални неравенства“ е интердисциплинарен. Ръководител е гл. ас. д-р Вероника Димитрова, а екипът се състои от социолози, психолог, икономист и психиатри от НЦОЗА (Националния център по обществено здраве и анализи). Основната изследователска цел е да се установи каква е връзката между социален статус и психично здраве в България и да се набележат източниците на стигматизиращо отношение. Изследването е разделено на няколко работни пакета, в които се предвижда участие на студенти в теренната работа:

  • Влияние на психичното разстройство върху статуса на семейството (биографична част). В този работен пакет ще бъдат проведени наративни интервюта с хора с психични разстройства и техни близки. Ръководител на теренното проучване е гл. ас. д-р Вероника Димитрова.

  • Медийният образ на психичното заболяване. В този работен пакет ще бъде проведен контент анализ на медийни публикации. Ръководител на теренното проучване е доц. дсн Милена Якимова.

Предвижда се теренната работа да бъде осъществена в периода от 01.10.2019 до 01.02.2020 г.

Как да участвате? Изпратете заявка за участие на martinovamaria01@gmail.com, придружена с:

  • Кратка автобиография;

  • Кратко мотивационно писмо (до 300 думи).

Изисквания към кандидатите: да сте студент по социология или завършил социология в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ (в последните 4 години).

Кандидатствалите студенти ще бъдат допуснати до събеседване в края на месец септември и част от тях ще бъдат избрани за участие в теренната работа по проекта.

Важни срокове:

  • 15 юни 2019 г. –изпращане на автобиографии и мотивационни писма;

  • 01 септември 2019 г.– обявяване на допуснатите до събеседване студенти;

  • 15-30 септември 2019 г.– провеждане на събеседване.

Избраните студенти ще участват в цялостната теренна работа по работните пакети и ще бъдат предварително обучени.

Участието в теренната работа се заплаща.

*В следващия етап на проекта (01.07.2020 до 01.12.2021 г.) ще бъде проведено и национално представително проучване на нагласите към психично болните, за което допълнително ще бъде публикувана обява.