Научна конференция по психиатрия и клинична психология:
първи конферентен ден