Политически употреби на Възраждането: исторически наследства и съвременност

Ръководител

доц. дсн Милена Якимова;

Изследователски екип

Описание на проекта

Проектът „Политически употреби на Възраждането: исторически наследства и съвременност“ изхожда от емпиричното наблюдение, че наследството на Възраждането функционира като език, който се употребява едновременно и в опитите на властта да се легитимира пред обществото, и от критиците на тази власт, които се стремят да я делегитимират. Съответно в ситуации, които се преживяват като кризисни, честотността на възрожденските референции се усилва.

За да обясни това, екипът картографира онези „места” от публичните пространства и институционалните практики, дискурсивните и визуални режими, където „струпването” на възрожденски символики, образи и аргументации е най-силно през последното десетилетие, и ще направи генеалогия на тези „струпвания“ (в политическите речници, в посланията на съсловни, граждански и социални протести, в мемориалните градски пространства и в градската топонимия, в дебатите върху националната идентичност, в най-новата литература).

Това картографиране различава индексични от символни употреби на наследството на Възраждането. Индексичните употреби посочват конкретни неща – събития, действащи лица, процеси – а символните сочат референции от порядъка на идеалното, което в случая с Възраждането е конституирано като универсално, безконфликтно и постигащо непосредствено единство на гражданската общност. Но така индексичната и символната употреба на наследството са във вътрешно напрежение.

Целта на проекта е да съположи едновременно различни социални и публични пространства на съвременните употреби от гледища на философията, антропологията, социологията, историографията, литературознанието – на „историческите войни” около Възраждането, пресичанията между религиозно и национално, политическите езици и гражданските речници, образованието и най-вече гражданското образование, визуалната култура на публичните пространства, литературата.

Допълнителна информация