Психично здраве и социални неравенства

Ръководител

гл. ас. Вероника Димитрова;

Изследователски екип

проф. дсн Майя Грекова (СУ), доц. д-р Христо Хинков (НЦОЗА), доц. дсн Милена Якимова, Доц. Д-р Михаил Околийски, гл. ас. д-р Боряна Бунджулова, гл. ас. Д-р Захари Зарков, гл. ас. Владимир Наков, д-р Румяна Динолова-Ходжаджикова, д-р Симеон Кюркчиев, д-р Мария Мартинова, д-р Боян Захариев, Стефан Малеев

Описание на проекта

Проектът „Психично здраве и социални неравенства“ произхожда от наблюдението в редица държави, че има връзка между психично здраве и социални неравенства. Основната изследователска цел на проекта е да установи каква е връзката между социален статус и психично здраве в България и да набележи източниците на стигматизиращо отношение. Проектът ще систематизира всички налични данни за връзката между социален статус (подоходно и образователно ниво, семейно положение, възраст) и психично здраве. Въз основа на това ще бъдат подготвени въпросници за изследване на семейства, които се грижат за близки със заболявания. Ще бъде анализирано въздействието на грижата върху статуса на семейството. В следващата фаза ще бъдат проучени публичните образи и нагласи към психичното заболяване и отговорностите на обществото към него. Ще бъде изследван медийният образ на психичното заболяване и чрез национално представително проучване ще бъде изследвано влиянието му върху обществените нагласи към проблемите на деинституционализацията.

Допълнителна информация