Образователни неравенства и социални шансове - стратегически цели на реформата на българското средно образование и практически резултати

Ръководител

проф. д-р Петя Кабакчиева;

Изследователски екип

проф. дсн Майя Грекова, проф. дсн Лиляна Деянова, доц. дсн Милена Якимова, доц. д-р Светла Маринова, гл. ас. д-р Момчил Христов, гл. ас. д-р Леа Вайсова, гл. ас. д-р Мила Минева, д-р Николай Янков, докторант Светломир Здравков; извънщатни сътрудници: д-р Мария Мартинова, д-р Симеон Кюркчиев

Описание на проекта

Изследователският проект изхожда от базовата предпоставка, че целта на задължителното средно образование е да предостави равни шансове на всички ученици; предпоставка, през която се структурира масовото образование на модерната държава. Днес така структурираното задължително образование е в криза навсякъде по света и е изправено пред серия предизвикателства, които изискват провеждането на образователни реформи и предефиниране на образователните цели. Проектът адресира едновременно два изключително значими въпроса, а именно: какво означава качество на масовото задължително средно образование в съвременната динамична транснационална ситуация; и възможно ли е образованието, и ако да, как, да осигури равни социални шансове на всички деца, независимо от техния произход и особености.

Стратегическата цел на изследването е да провери доколко средното образование, така, както е структурирано след последните реформи в сферата и според новия закон, успява да гарантира равенството на жизнените шансове на всички ученици. Питането ни е дали, след усилията по реформиране на сферата с ясно заявената цел ученикът да бъде поставен в центъра на образованието, са произведени условия и механизми, които да прекратят възпроизводството на неравенства и да дадат, необходимите за обществото като цяло, равни жизнени шансове на учениците.

Целта ни е да картографираме различните образователни възможности, които се предлагат на децата и да анализираме социалните условия, които водят до възпроизводство на неравенства, както и до разширяване на жизнените шансове. Именно затова проектът залага провеждане на „модулно изследване”, в което през различни призми да бъдат анализирани типологично различни случаи на образователни възможности на задължителното средно образование. Изследователският модул „Публични образи на образованието“ си поставя за цел чрез дискурсивен анализ да интерпретира публичните образи и идеи за училищното образование и начините, по които те влияят на процесите в сферата. Вторият модул – „В търсене на „качество” на образованието“ има за цел да анализира как и какво се конструира като „качество” на образованието. „Карта на образователни шансове/неравенства“ е третият изследователски модул, който през теренно изследване иска да картографира разнообразието на училищата през призмата на образователните шансове, които предлагат, да анализира образователните и социални неравенства така, както се произвеждат в конкретни контексти. Хипотезата ни е, че при една и съща нормативна база, но в различни социални условия, едни училища ще разширяват жизнените шансове на своите ученици, а други – ще възпроизвеждат неравенствата и ще превръщат социалната позиция на родителите в социална съдба на децата им. За да проверим тази хипотеза провеждаме изследване на четири „отделни случая”, за да обхванем многообразието от образователни възможности дълбочинно.

Изследователските резултати от проекта ще бъдат публикувани в академични списания и популяризирани чрез академична, международна конференция, както и чрез серия от публични дебати и материали, ориентирани към широката публика.